Algemene voorwaarden.

Masters in SU BV

(Masters in SketchUp)

Canadadreef 26

2270 Herenthout

Belgie

info@mastersinsketchup.be

BTW : BE 0728.590.358

Artikel 1:  Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops die door de Organisator worden georganiseerd. De Klanten worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.


Andere of tegenstelbare voorwaarden worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan een stilzwijgen van de Organisator als een aanvaarding van andere voorwaarden (bijzondere dan wel algemene) worden geïnterpreteerd.
De onderstaande algemene voorwaarden hebben alleszins steeds voorrang op eventuele voorwaarden vanwege een Klant.


Artikel 2:  Inschrijvingen


Inschrijven is mogelijk tot 10 werkdagen voor de start van de workshop.
Inschrijven kan via de website of via e-mail. 
Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd.

De Klant ontvangt na betaling een e-mail van de Organisator ter bevestiging van de inschrijving van de Deelnemer.

Een inschrijving is pas definitief als de verschuldigde prijs is betaald - tenzij de betaling via de KMO portefeuille verloopt - en de Organisator de inschrijving schriftelijk bevestigt. Op dit ogenblik komt een overeenkomst tussen de Klant en de Organisator tot stand.
Voor elke workshop wordt een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven. Indien zij niet meer kunnen worden ingeschreven kunnen zij bij voorrang op de eerstvolgende workshop met hetzelfde onderwerp worden ingeschreven.

Indien voor de gekozen workshop bepaalde vereisten worden gesteld zoals aangegeven in het inschrijvingsformulier, dan zal de Deelnemer de ondersteunende documenten in dit verband voorleggen.
Bij gebreke aan voorlegging van deze documenten zal de aanvang van de deelname aan de Workshop uitgesteld worden tot de goede ontvangst ervan.

Artikel 3: Annulatie


Door de Deelnemer/Klant
Indien een Klant een Deelnemer inschrijft voor een workshop wordt een engagement aangegaan voor de data en voor de duur van de op de website bij de betreffende workshop vermelde gegevens.


Indien de Deelnemer  of de Klant gedurende de Workshop de deelname wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en eventuele nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.
In geval van overmacht en mits bewijs daarvan door de Klant wordt voorgelegd,  is de Klant enkel de bedragen voor het reeds gevolgde verschuldigd of zullen de partijen een nieuwe datum vastleggen in onderling overleg.


Door de Organisator
De Organisator heeft het recht een workshop te annuleren tot vijf werkdagen voor aanvang van de workshop. De Deelnemer krijgt hiervan vijf werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de Deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag aan de Klant terugbetaald.
Het terug te storten bedrag kan nooit meer bedragen dan het reeds betaalde.  De Klant/Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.


Artikel 4: Prijs


Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal de Organisator de diensten leveren tegen de prijs die in het bevestigde inschrijvingsformulier tussen de Organisator en de Klant wordt overeengekomen.  
De prijzen zijn exclusief BTW, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten geleverd door de Organisator, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in het bevestigde inschrijvingsformulier, integraal ten laste van de Klant zullen vallen. 


Artikel 5: Betaling


De voldane factuur wordt aan de Klant bezorgd met de schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de Deelnemer.
Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de facturen van de Organisator betaalbaar per overschrijving, binnen de termijn en op het bankrekeningnummer zoals voorzien op de factuur.


Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant de Organisator hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na factuurdatum (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege de Organisator met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.
Bij gebreke aan tijdige betaling zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan 10% op jaarbasis, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, alsook een schadeloosstelling gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR. 


Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden bovendien alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de Organisator zich bovendien het recht de Deelnemer de toegang tot de workshop in kwestie te ontzeggen en haar dienstverlening aan de Klant en de Deelnemer te schorsen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat deze schorsing vanwege de Organisator aanleiding zou geven tot vergoeding van enige hierdoor geleden schade in hoofde van de Klant en/of de Deelnemer.


Artikel 6: Bewijs van deelname


De workshop wordt afgesloten met een examen of vaardigheidstest, tenzij anders gemeld door de Organisator.
Iedere Deelnemer ontvangt bij het succesvol voltooien van de workshop (en mits integrale betaling van de prijs),  een bewijs van deelname en – indien de Deelnemer slaagt voor het examen of de vaardigheidstest - ook een certificaat/diploma en de behaalde resultaten.
Indien de Deelnemer niet geslaagd is, zal hij of zij hiervan een gemotiveerd verslag ontvangen en – binnen een redelijke termijn - een herkansing krijgen.


Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten


Op het door de Organisator aan de Deelnemer verstrekte studiemateriaal berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de Organisator. 
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alle bestaande en toekomstige, al dan niet geregistreerde, intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, octrooirechten, merkenrechten, auteursrechten, naburige rechten, rechten op topografieën van semi-conductoren, rechten op domeinnamen en know-how, rechten op databanken en tekening- en modelrechten.


Uit het studiemateriaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
Bij elke inbreuk hierop is de Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000 euro, onverminderd het recht van de Organisator om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
De Organisator verschaft de Deelnemer evenwel een gebruiksrecht om het studiemateriaal te gebruiken voor alle doeleinden gerelateerd aan de deelname aan de workshop. 


Artikel 8: Wijzigingen


De Organisator is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de workshop, de aangestelde lesgever(s) of de locaties waar de opleidingen plaatsvinden, aan te brengen.
Zij verbindt zich ertoe de Deelnemers hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen.


Artikel 9: Aansprakelijkheid


De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele onjuistheden in het kader van de workshop of voor schade veroorzaakt door de lesgevers die zij heeft aangesteld, behoudens voor zover zulke schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid in hoofde van de Organisator.
De aansprakelijkheid van de Organisator voor schade ingevolge eigen fouten of nalatigheid is in ieder geval beperkt tot directe schade en kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat ingevolge deze overeenkomst door de Organisator aan de Klant werd gefactureerd.


Artikel 10: Privacy


Voor zover de dienstverlening gepaard gaat met toegang tot persoonsgegevens waarover de Klant beschikt, verbindt de Organisator er zich toe deze persoonsgegevens uitsluitend aan te wenden voor doeleinden die kaderen binnen de overeenkomst met de klant en te verwerken overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 
Artikel 11:  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.